060 188 91 15

zidneapoteke@gmail.com

Proxentin gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku - 30ml

Bez PDV-a: 110,00 RSD
Proxentin gel za suvo pranje I dezinfekciju ruku je biocidni proizvod na bazi alkohola .
Predstavlja vid prevencije i zaštite od virusa, bakterija i gljivica.
Veoma prijatnog mirisa, ne masti kozu I ne isusuje.
Moze se koristiit vise puta tokom dana.
Registorvan je kao biocidni proizvod.
Broj rešenja: 532-01-1427/2020-03 od 27.05.2020 god.
Opis

Deluje na: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Esherichia coliEnteriococcus hirae, Salmonellae Typhimurium, Candida albicans

Rok trajanja: 2 godine

Obaveštenja o opasnostima:Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka.Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Skladištenje:Čuvati u dobro zatvorenim posudama. Čuvati u hladnoj i dobro provetrenoj prostoriji. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Zaštititi od otvorenog plamena, toplote i direktnih sunčevih zraka.

Prva pomoć: Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje. Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu. Isprati usta vodom! Potražiti medicinsku pomoć. Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. Ako dospe u oči: Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

No Internet Connection